Monday, May 28, 2012

مدام،بی صدا

برای آنها كه هستند،
از كنارمان رد ميشوند!
از كنارشان رد ميشويم،مدام،بی صدا...
همين فقط
همين
------------------------------------
من به فكر اين شب های بارانی
تو فكر يك سقف،كه مدام زير بارانی
تو به فكر ما،كه گرم نميشود از ما آبی
من به فكر يك چتر برايت،گرچه خيس بارانی
Post a Comment