Thursday, June 7, 2012

نه!باور كن باز هم

اين همه زخم كه ميخورم،
اين همه عذاب كه ميبينم،
اينها همه اش به خاطر توست!
ميفهمی؟
و الا تقدير چه ميداند من در كدام خراب آبادی نفس در سينه حبس ميكنم هنوز؟
Post a Comment