Monday, June 18, 2012

و عشق قربانی ای بیش نیست

عشق چیست؟ صدها تعریف درباره‌ی عشق کرده‌اند، و می‌شود کرد، اما آنچه به 

نظر من بهترین و عمیق‌ترین تعریف از عشق است، این است که عشق زاییده 

تنهایی است و تنهایی نیز زاییده عشق است.

دکتر علی شریعتی
Post a Comment