Tuesday, June 19, 2012

یاد تو/ هر تنگ غروب/ تو قلب من میکوبهكسی باور نمی كند

لبخندش می توانست

پلی باشد كه جمعه را

به همه ی روزهای هفته پيوند بزند...(احمد رضا احمدی)