Saturday, June 30, 2012

زیب

بیا ساقی بده جامی خمارم من
که شب ها در هوس در انتظارم من

( از: ؟ )