Saturday, June 30, 2012

تمــام


روزها به پارک میروَم!


انگار کسی در من آمدنَت را تکرار میکند مدام


بعد از تو صندلی ها را دانه دانه امتحان کردم!


هیچکدام تو را به من پس ندادند


گویی تو را جایی همین طرفها گم کرده باشَم!


پیدایَت نمیشود


به خانه ام برمیگردَم!