Sunday, June 24, 2012

هی روزگار لامراد

پدر لحظه ای از دست میرود،برای همیشه!


مادر اما،مدام از دست میرود و در لحظه ای تمام!


و این شد که من میخواهم تمام لحظه های خدا را بیمه کنم!