Tuesday, July 3, 2012

در به در

برای همه میمیرم

(ولادیمیر مایاکوفسکی)