Tuesday, August 21, 2012

دوست دارم دنیا صبر کند تا من تو را بغل کنم و برویم

دوست دارم در آغوش بگیرمت
مثل مردی که زندگی اش را زده باشد زیر بغلش
و خیابان خیابان،زندگی را زیر پا میگذارد!