Saturday, September 15, 2012

دروغ

زیبایی ماه را همه میبینند
تنهایی ماه را اما تنها یک نفر میتواند ببیند
یک نفر که تنها،ماه را دارد که ببیند
یک نفر که نشسته است روی سنگ های لبه ی پشت بام و دلش قرص است
دلش قرص است که زیبایی ماه را از نزدیک دیده است