Sunday, September 30, 2012

مثل چایی که در تنهایی سردش شده باشد


مثل یک دونده 
پیش از صدای سوت
فقط صدایم کن!


(سونا درهوانسیان)