Thursday, December 20, 2012

صلاح در چشمان توست

می بینی این دیوانه ها را؟
دنیای ما خیلی وقت است که به آخرش رسیده است