Sunday, January 20, 2013

بَ بَ

با دلارامی مرا خاطر خوش است / کز دلم یک باره برد آرام را