Friday, January 18, 2013

بغل چی

این ها را ببین
این ها که چسبیده اند به دیوار را می گویم
تمام خاطراتمان جمع شده است پس همین چند دانه قاب و شیشه