Friday, February 8, 2013

همین خوبه همین خوبه

ابی دارد می‌خواند همین خوبه
هی من می گویم همین خوبه و زهر مار هی دوباره تکرار می‌کند.شده است بلای جان من این لعنتی
همه شان دروغ می‌گویند
عین سگ هم دروغ می‌گویند
حسودی‌ام می شود به دوتایی کز کردن‌تان، وقت گذرانی‌هایتان، چیز گفتن هایتان
گفتم تو با هر خر دیگه‌ای باش ولی خوشحال باش، برای من بس است
عین سگ دروغ گفتم
حسودی‌ام می‌شود
تو چه می‌فهمی حسرت به دل آدمی ماندن یعنی چه آخر؟
لعنت به این ای کاش ها، لعنت