Friday, May 31, 2013

چهار تا تست قرابت

یک جایی می رسد تازه می فهمی حسرت به دل آدمی ماندن یعنی چه
انگار دخترت را بیست سال بزرگ کرده ای و سر زا مرده است