Saturday, July 6, 2013

کماکان

هیچ برایت پیش آمده است بخواهی خودت را از یک جایی در گذشته ات با چک و لگد بکشی بیرون و داد بکشی که بی شرف حواست هست داری چه گهی به من می‌زنی؟