Tuesday, July 23, 2013

پر پر

و تو هیچ وقت نفهمیدی که این سطر ها همگی نشانه بودند که تو را به استیصال کسی زیر خاکستر سیگارش برسانند
تو چه می‌دانی که فوت کوزه گری این شاعر ناتمام، لبخند تو بود؟
نه
تو هیچ وقت نخواهی فهمید که این شب ها چه طور گذشتند