Friday, October 4, 2013

هیچ کجا

دنیا جای خوبی برای آدم های معمولی نیست
جای خوبی برای آدم های شبیه من نیست
برای آدم هایی که نمی دانند کجای دنیا را گرفته اند
میخواهند گورشان را گم کنند یا نه؟