Tuesday, November 26, 2013

بارو بارو بارونه هی

ترکمن چای، گرفتن دست های تو از این هوای بارانیست