Friday, December 27, 2013

عجیبیم، عجیب

از اتفاقایی که نیفتادن
از عواقب حرفایی که نزدیم و نشد بزنیم
از راه هایی که بودن و نرفتیم
از کارایی که میشد و نکردیم
می ترسیم
ما فقط میترسیم و از سر غریزه جلو میریم
کارایی که همه قبلا انجام دادن رو ادامه می دیم

Post a Comment