Thursday, December 12, 2013

ما هیچ، ما ...

لخته می‌شوند ثانیه ها
-وقتی که باد
لَختِ موهایت را، روی تن لختم سر می‌دهد، پایین می‌برد
و تو رخت تنت را پهن کرده ای روی بند بند وجودم-
به مثابه خونی، از رگ مردی که دلش سخت گرفته است