Tuesday, April 19, 2011

روزها

روزها می روند

و شبها را می اورند

شبها می روند

و یادها را می اورند

یادها می ایند

و دیگر نمی روند

می مانند و تنهایم نمیگذارند

تا وقت رفتنم فرا برسد

Post a Comment