Tuesday, April 19, 2011

مطرود

تو در حسرت گذشته زندگی می‏کنی و من در آرزوی آینده
تنها یک بوسه میتواند ما را لحظه ای به هم برساند.

Post a Comment