Tuesday, April 19, 2011

دوست ساده؟

یادمان باشد دوست داشتن یک خط قرمز است، اگر از این خط رد شدیم دیگر نمیشود بازگشت و دوباره باهم فقط مثل یک دوست ساده بود.

Post a Comment