Saturday, August 13, 2011

هر روز عمــرم بـدتر از ديـروز


قرار بود هر وقت كه باران بيايد،تو هم همراهش بيايی.

به گمانم چند سالی هست كه اينجا قحطی آمده!

Post a Comment