Tuesday, October 25, 2011

چشم به راه


کاریز خوش دارد خیال کند
که رودها
تنها برای این هستند
که به او آب برسانند !

رابیندرانات تاگور/ع.پاشایی/ماه نو و مرغان آواره/
Post a Comment