Wednesday, October 26, 2011

دود سیگار

بزرگ شده ام...
ولی درد هایی که قرار بود از یادم بروند،
نرفته اند !
فقط جا به جا شده اند

Post a Comment