Thursday, October 27, 2011

محمد رضا عبدالملکیان
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت

با هر چه رود نام تو را می توان سرود

بیم از حصار نیست که هر قفل بسته را

با دست های روشن تو می توان گشود


محمد رضا عبدالملکیان
Post a Comment