Thursday, December 8, 2011

پشت وانتی

شب،روز

شنبه و یک شنبه و جمعه


اینها نام هایی اند که ما گذاشته ایم


آنچه ما بودنتش رو نمیفهمیم،زمان است که کاری به این حرف ها ندارد لعنتی !
Post a Comment