Saturday, December 10, 2011

حافظا

تنهایی دردیست که درمانش نکنی بهتر است.
درمان دارد،ولی موقتی !
Post a Comment