Tuesday, March 20, 2012

امسال هم نشد که نباشیم!

کِز کرده ام گوشه ی اتاق
از صبح آنقدر "کودکانه"فرهاد را گوش کردم که حفظ شده ام
دلم بدجور هوس باز شده
هوس دهاتمان،مردمش،حیاط خانه پدربزرگم

عیدی که نمیدهند،ولی همین که هستند خودش برای من خیلیست!:(
Post a Comment