Thursday, March 22, 2012

تکه تکه شد!:(


آینه از دست باربَران افتاد
و چهره تو که در آینه جا مانده بود
تکه تکه شد
چشمت را
دختر همسایه برداشت و فرار کرد …
ما
در اثاث کشی تو را از دست دادیم!

(رسول یونان)
Post a Comment