Tuesday, April 17, 2012

نارنجی

در گلویم،غوغایی بر پا.
ترافیک است،سنگین!
برای عبور و مرور این بغض های لعنتی،
باید بزرگ راهی احداث میکرد،خدا...
Post a Comment