Wednesday, April 18, 2012

من از روزهای بارانی میترسم

این باران،بعد از تو،رحمت نیست!
عذاب است که بر ما نازل میشود،عذاب.
حیف که پیامبری نیست تا آیه اش را بر ما بخواند.
Post a Comment