Saturday, April 21, 2012

غریبانه

دلم گرفته به درازای پک های لکوموتیوران از آخرین سیگارش در قطاری که آخرین ایستگاه را هم رد کرده!
Post a Comment