Monday, June 11, 2012

بی پی

آنقدر در زندگی ام زمین خوردم،
که دیگر نه چیزی از من باقی مانده نه از زمین هایت خدا!

Post a Comment