Saturday, October 20, 2012

من که دارد می میرد

می گویم دوستت دارم
می گویی نه
همه چیز برای رفتنم مهیا می شود