Sunday, October 21, 2012

سرم درد میکنه

حس پرنده ای را دارم که نشسته است روی گرده ی کرگدنی در ناف نمی دانم کجای افریقا
هی بالا و پایین می پرم که لعنتی گردنش را کج کند و یک دادی چیزی بکشد سرم