Tuesday, October 23, 2012

روزها سراغت را می گیرند

دلم می خواهد رد روزها را از سر هفته بگیرم و برگردم
برگردم به همان خرداد
همه چیز را عوض کنم و آخر هفته برگردم