Thursday, November 15, 2012

موازات

نگاهت را که از من کج می کنی، می بینم جایی در امتداد نگاهت به هم رسیده ایم
اما نه 
این خط چین ها این طور که بریده بریده می روند معلوم است که نمی توانند مرا به تو برسانند