Sunday, November 18, 2012

مخلص چشم هایتان هم هستیم

یک جور بدی دلمان تنگ می شود برای دست هایتان