Monday, December 3, 2012

این روزها

نیستی وهمین صِرفِ نبودنت خدا می داند که چه سر ما آورده است