Thursday, December 6, 2012

این روزها

همه شبیه تو شده اند
اما تو دیگر خودت نیستی