Saturday, January 12, 2013

اوهوم

جبر جغرافیا دانی که چیست / انحصار من در دستان توست