Friday, February 21, 2014

تا کمر حتی

چه قرصی مصرف کرده اند اسکله ها؟
تا زانو در آب
نشسته اند در برابر غروب
که چه چیزی را به یاد بیاورند؟
آیا کسی هست شهادت دهد
ما در نگاتیوهای سوخته می‌خندیدیم؟

(رضا جمالی حاجیانی)
Post a Comment